حرف

دیگر حرفی نیست

فقط نشانه

دیگر شعری نیست

فقط ترانه

دیگر عشقی نیست

و شاید نبود هرگز

راهی به عمق این خانه

دیگر ظاهری نیست

فقط باطن

ولی بی حرف

اورنگ
Oct 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!