عیسی نمیر

تقریباً ده ماه پیش راجع به عیسی سحرخیز که در بند اسارت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است تقدیم شد که:

“این نظام مردۀ متحرک است و رفتنش دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. آقای سحرخیز پدر و اساساً کلیۀ اسرای نظام پر برکت باید هدف را زنده ماندن قرار دهند تا آزادی ایران و ایرانی را ببینند و بچشند. مابقی فرع است بر اصل. ”

حالا مهدی، پسر عیسی، خبر میدهد که پدرش دست به اعتصاب غذا زده. با در نظر گرفتن وضعیت نامساعد مزاجی عیسی؛ این کار او میتواند بسرعت به مرگش بیانجامد.

سحرخیز که مدتها در نظام پربرکت خدمت کرده بهتر از هر کسی میداند که این سیستم پشیزی ارزش برای جان ایرانیان قائل نیست و مرگ او جز خوشحال کردن آنها دست آوردی نخواهد داشت.

عیسی زنده بمان!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!