از جنس غریزه جنسی زنان ایرانی

زنانی که به فکر ارضای شخصی خود هستند.

در این روزها موضوع کشف حجاب مینا لاکانی بازیگر سیما در شبکه صدای امریکا خبری بود که توجه بسیاری از اهالی سینما را به خود معطوف کرد.

همین موضوع جرقه ای شد تا در گزارشی به بررسی احوال برخی از زنانی که در قالب بازیگر، خبرنگار و فعال سیاسی در کشور جمهوری اسلامی ایران نامی برای خود دست و پا کردند و امروزه در آن سوی مرزها با کنار گذاشتن حجاب، اظهار نظرات مغرضانه، همکاری با شبکه های ضد ایرانی و . . . قصد ضربه زدن به ایران اسلامی را دارند، بپردازیم.

از موضع گیری آنان پس از خروج از کشور نیز چنین بر می آید که مخالفتشان با جمهوری اسلامی نه یک مخالفت اصولی و دارای مبانی منطقی بلکه بیشتر مخالفتی از جنس غریزه های جنسی است.”

به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال سلب آزادی، نیمه بشر محسوب کردن و لحاف-پیچ زورکی بانوان آزادۀ ایرانزمین، تازه حضرات نظام پربرکت فهمیده اند که آزادیخواهی ایرانیان غریزی میباشد، یا به زعم آنان که همه امور را به پایین تنه ربط میدهند ” از جنس غریزه های جنسی است.”

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!