سا ق هایش

 

 

ما گشته ‌ا‌یم عاشق و پا بند خاطرش
گلبوسه بسته ایم به هرجای بسترش

اومعبدی خجسته بنا کرده پر ز ناز
درلابلای هررگ و اعضای پیکرش

آن دست پرحرارت وآن ساعد بلور
دارد نشانه ازژن نیکو به گوهرش

آن سا ق خوش تراش که ویژه به گیتی است
آ تش فکنده بردل ما نقش ظاهرش

یکتا ی خلقت است برآن زوج سا ق پا
د نیا به پا نکرده د گرنوع برترش

دکتر منوچهر سعا دت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!