آزاده خانوم خنگ الله

پس از انقلاب خوش عاقبت؛ بسیاری با نامهای “طاغوتی ” برای خودشان نام غیر طاغوتی انتخاب کردند.

حالا که رایحۀ عطر مربوطه مشام ها را پر کرده؛ بسیاری با نامهای غیر طاغوتی برای خودشان نام طاغوتی انتخاب میکنند.

یکی از دو دختر غلامعلی حداد عادل که پدر عروس خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است حرف بامزه ای زده:

“آزاده حداد عادل: در دوران تحصیلات تکمیلی دکترا در کشور ژاپن زندگی می کردم و هر از گاهی نیز برای گذراندن دوره های تخصصی به کشور ایلات متحده آمریکا می رفتم و در این کشور نیز زندگی کرده ام.

به خاطر دارم پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، اساتید دانشگاه ژاپن از من خواهش کردند که به کشورم باز نگردم و اظهار می کردند که قرار است در ایران زنان و مردان حتی در پیاده روهای شهرها نیز تفکیک شوند. آنها می گفتند که در ایران نمی توانی از دانش و علم خود استفاده لازم را ببری.

از این اظهارنظر دوستان ژاپنی خود بسیار متعجب شدم و برای من جای سوال بود که چرا دنیا چنین نگاهی به ایران و جامعه ایرانی دارد.”

سئوال:

خنگول بازی و کوچه علی چپ زدن حاجیۀ ژاپن و آمریکا دیده به کنار، نام دو دختر حداد عادل؛ بنت الهدی و زهرا میباشد؛ آزاده نام جدید کدامیک است؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!