عدالت شیخ شیاد

ای اُمت عزیز تلاشم برای توست 
کم کردن زیان و گناه و عذابِ توست

دلالِ خالقم من و کارم هدایت ست 
قصدم رضای خالق و سعی یم برای توست

وعظ ازمنست و امر به معروف ازمنست
فرمانبری تراست، عبادت از آنِ توست

هرگز مگو زکورش و تاریخ کشورت 
چون باعث غرور تو و اِنحرافِ توست

از داریوش و خسرو و ساسان سخن مگو 
عسکر، تقی، نقی و ابو آشنای توست

غیر از من و ِامام من و جّدِ اَطهرم 
بی حاصلست  هرچه که اندر جهان توست

رو دامن اِمامِ عرب گیر و شو غلام 
بر روحشان سلام دهی، افتخار توست

بالانشینی از من و چوپانی از منست 
چون بره ترس و کار و اطاعت ازآنِ توست

جمعِ نذور و خمس و صدایق از آنِ من 
دادن زِ مال و جان و جوانی از آنِ توست

نفت و برنج و پول و شکر انحصارِ من 
سینه زنی و سوگِ امامان برای توست

در انگلیس رفته که زاید صبیه ام 
خاکِ اِمام هَشتم و َجّدش شفای توست

در کشور
آنچه پول و مقامست مالِ من

شلاق و
بند و محنت زندان از آن توست

گر دیده ای تجاوزِ اِخوان به خواهرت 
این حکمِ دینِ ماست و درسی برای توست

از بهر اُمت ست که من دار می زنم 
درکِ عمیقِ دینِ مُبینم از آنِ توست

گر دینِ من نهاده به دینِ دگر شَوی 
شلاق ومرگ و آتشِ دوزخ از آنِ توست

تا آن زمان که موعظه ام می کنی قبول 

هَستم سوار بر تو و هرکس تبار توست  

http://iranian.com/main/2011/nov/controversy-over-crying

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!