تشنه به خون اعراب

در پی طرح رسمی اتهام از سوی دادستان کل آمریکا علیه نظام پربرکت برای تدارک انجام عملیات تروریستی در خاک آمریکا؛ تلاش اسلامیستها برای ایز گم کردن، هر روز بجای کمک به رد اتهام، بر عکس آن عمل میکند.

در این راسته؛ دیروز حرفهای یک مقام رده بالای امنیتی اسلامیستها تقدیم شد و امروز هم حرفهای سایت “الف” متعلق به احمد توکلی که “نماینده مجلس “ و پسر خالۀ مبصر آن مکان است تقدیم میگردد:

” به قول امام (ره)، ما اگر از آمريكا بگذريم، اگر از صدام بگذريم، از آل سعود نخواهيم گذشت.

سعودالفيصل بايد بداند ملت ايران بابت كشتار وحشيانه حجاج ايرانی در سال ۶۶ از خاندان سعودی كينه‌ای خونی به دل دارد و قصاص آن خون‌های پاك را ازياد نبرده است.

وزير خارجه سعودی بايد بداند ملت ايران بابت حمايت رژيم سعودي از تروريست‌های سلفی و گروهك آدمكش ريگی، به خون حاكمان سعودی تشنه است.”

به عبارت دیگر؛ اعلام تشنگی به خون حاکمان مسقط الرأس اعراب کمکی به رد اتهام عملیات تروریستی در خاک آمریکا، منجمله ترور سفیر عربستان نمیکند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!