!!در یک اقدام غیر قانونی و بی سابقه؛ نماینده دولت دهم، تندیس ۲۵۰۰ ساله هخامنشی را به اوپک اهداء کرد

در یک اقدام غیر قانونی و بی سابقه؛ نماینده دولت دهم، تندیس ۲۵۰۰ ساله هخامنشی را به اوپک اهداء کرد!!

نماینده دولت دهم، در یک اقدام بی سابقه “تندیس ریتون” هخامنشی که قدمت
آن به بیش از پانصد سال پیش از میلاد باز می گردد را به عنوان هدیه جمهوری
اسلامی به سازمان اوپک اهداء کرده اند.

تندیس ریتون چیست

“تندیس ریتون “ظرف یا جامی است که به شکل یک حیوان قوی چون شیر و یا
عقاب توسط ایرانیان باستان ساخته می شد و عقیده بر این بوده که نوشیدن از
این جام باعث می شود تا قدرت آن حیوان به انسان انتقال یابد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!