آیا حجاب از قدرت تحریک مرد میکاهد؟

آیا حجاب از قدرت تحریک مرد میکاهد؟ آیا نګاه مرد هیز از حجاب زن نمی تواند عبور کند؟   و قدرت سازندګی ذهنی او نمی تواند زن زیبا را در حجاب هم تشخیص دهد؟  آیا حجاب می تواند جلوی تحریک شهوانی یک مرد ناپاک چشم را بګیرد؟  آیا مرد نمی تواند تصور یک بدن زیبا و یک چهره قشنګ را در زن با حجاب مجسم کند. آیا قد بالا و صافی هیکل و دورهای منحی زن در حجاب از بین میرود و مثلا یک زن قدبلند خوش اندام در حجاب کوتاه قد و بی قواره میشود؟  منصفانه از دو تصویر زیر یکی با حجاب و یکی بدون حجاب کدام  جذاب تر هستند و کدام بیتشر مرد را از نظر زیبایی جلب میکنند؟ و مردان به کدام بیشتر به نګاه ناپاک میتوانند نګاه کنند.  مګر مرد نمی داند که در زیر آن حجاب چه دلبری  نهفته است؟   عشق همراه با محبت و سکس هیچ مانعی ندارد. ولی عشق هایی هم که بدون سکس است و بایست به آنان هم احترام ګذاشت و هر عشقی را به سکس پیوند نداد. و با چشمان ناپاک به زنان نګاه نکرد. از پوشیدن بودن یک زن هیچ مشګلی را حل نمیکند زیرا همه ما مردان براحتی حتی از زیر چادر براحتی میتوانیم تشخیص دهیم که زیر آن چادر چه بت رعنانی هست؟ به عبارت دیګر اګر نګاه ناپاک باشد چادر هیچ مانعی نمی تواند باشد.آیا زن بسیار زیبای در حجاب برای یک مرد معمولی تحریک کننده نیست؟ چون نمی توانم دو تصویر در اینجا بګذارم  این زن با حجاب را با یک زن بی حجاب معمولی مقایسه کنید؟  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!