تلاش منفعلانه غرب براي بهره گيري از هلاكت ديكتاتور

به هر حال، مردم ليبي مسلمان هستند و هيچگاه حمايت غرب از قذافي را فراموش نمي كنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!