قتل قذافی خبر خوشی نیست

مرگ ٤٢ سال دیکتاتوری قذافی، خبر بسیار خوشی است، ولیکن اگر گزارشات متعدد اولیه صحت داشته باشند، قتل معمر قذافی پس از دسنگیری خبر خوشی نمیتواند باشد.

با دستگیری و دادگاهی کردن دیکتاتور بی رحم عراق، صدام حسین تکریتی، با دادگاهی کردن رئیس جمهور/ فرعون مصر، حسنی مبارک و با دادگاهی کردن چند دیکتاتور دیگر در دادگاه کیفری بین المللی در لاهه؛ جایگزینی روند قانونی با انتقام گیری کور روی غلطک افتاده بود.

آنانی که دلبستگی به دموکراسی دارند؛ باید سعی کنند تا بر حس انتقام گیری که بسیار طبیعی نیز میباشد غلبه کرده و برقراری قانون را بهترین نوع انتقام بدانند.

امید است ایرانیان که در طول سی و سه سال گذشته تحت ستم بی امان و باور نکردنی اسلامیستها بوده اند؛ از هم اکنون خود را برای بخشش بزرگ آماده و تا میتوانند بر حق قانونی ظالمان در دفاع از خود در دادگاهی عادل پافشاری کنند.

آن روز دور نیست و اکنون زمان آماده سازی خود و جامعه بسیار ستم کشیده برای قبول مزایای دراز مدت حکمفرمایی قانون در ازای لذت آنی انتقام کور است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!