قدرت حماقت

اومبرتو اکو  (Umberto Eco)نویسنده
مشهورایتالیایی، به مناسبت ترجمهکتاب تازه‌اش “گورستان پراگ”  به زبان
آلمانی، گفت‌وگوهایی با رسانه‌های آلمان انجام داده ودرآنها به فساد و
رسوایی‌های سیاسی درایتالیا تاخته است.   او که با نگارش رمان “نام گل سرخ”، در مورد قتل‌های مشکوک
در کلیسای قرون وسطی،درسطح بین‌المللی به شهرت دست یافت، از جمله مخالفان
سر سخت سیلویوبرلوسکونیاست . او اخیراً برلوسکونی را
با هیتلر مقایسه کرده و اظهاراتش باعث جنجال شده است.از جمله این کهگفته،
“برلوسکونی هم مانند هیتلر باانتخابات آزاد به قدرت رسیده”. طرفداران   برلوسکونی این حرف را برنتافته و از مقایسه یک دیکتاتور بابرلوسکونی که سه‌بار نخست‌وزیر شده،برآشفته شده‌اند.   >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!