نقش علی در حملۀ سنی های یهودی به ایران

آيت الله دكتر حسینی قزوینی: عقايد سنی ها ریشه در عقاید یهود دارد و
چگونگی همکاری های علی با سنی های یهودی برای به ایران

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!