شبح جنگ از آسمان لیبی به آسمان ایران می رسد؟

احمدی نژاد در
یک اظهار نظر شتابزده اعلام کرد: حمله به ایران، خودکشی محض
است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!