هتک حرمت ایرانیان

خبر تکراری است، بسیار هم تکراری؛ فقط نام قربانی تغییر کرده. ولی چه میشود کرد بجز امید بستن به اینکه تکرار مکررات منفذی به گوشهای ناشنوا باز کند که اینهمه ظلم بی امان به ایران و ایرانی و “هتک حرمت” آنان عاقبت خوشی ندارد.

” پرونده عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال سیاسی رای دادگاه بدوی را تایید کرده و حکم شش سال زندان او را قطعی اعلام کرده است. آقای تاجیک با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» روبرو شده بود.”

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!