شجریان: 1400سال است اسلام با هنر ما کنار نیامده است

حکومت اسلامی هرگز و هرگز با عاملی که بخواهد ذهن مردم را از روحانیت متمایل کند کنار نخواهند آمد همانطور است که 1400 سال است کنار نیامده است.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!