پناهندگان ایرانی – واحد ترکیه

ما متذکر میشویم که مردم شهر وان و پناهندگان ایرانی دستکمی از مردم غزه و
فلسطین ندارند که سیاستمداران حاکم ترک ریاکارانە سنگ دفاع از آن را به
سینه می زنند.
در همین راستا سازمان اروپایی پناهندگان ایرانی خواستار
ارسال کمکهای ویژه و فرستادن کمیسیون ویژەای برای  کمک بە شهروندان این
کشور و پناهندگان ایرانی از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در ژنو، بروکسل و
همچنین چندین نهاد اروپایی شدە، مشغول رایزنی برای انتقال احتمالی زخمی
های ایرانی به کشورهای دیگر است.
اطلاعیه سازمان اروپایی پناهندگان ایرانی – واحد ترکیه
۲۳/۱۰/۲۰۱۱

Tel: ۰۰۳۱۶۸۴۸۰۳۱۲۲    Fax: ۰۰۳۱۸۴۷۴۵۰۳۲۰

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!