نود و هفت فیلم مستهجن فارسی

پیش از این راجع به فرمایشات حاج آقا فرج الله سلحشور، کارگردان محبوب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطلبی تقدیم شد.

ولیکن در مصاحبه اخیر با سایت امنیتچی­های نظام پربرکت؛ حاج فرج زده به سیم آخر.

” در سینمای ما سالی حدوداً ١۰۰ فیلم در آن سالهایی که موفق باشد تولید می شود. از این ١٠٠ تا کار، طبق آمار وزارت ارشاد و اقرار خود سینماگران، تنها ٣ تا آن هم با ارفاق سالم است و ٩٧ تای دیگر آثار سبک و مبتذل و حتی مستهجن می باشد.

عملا سینما بود که نیروهای ما را بلعید، عملا سینما بود که حتی بچه های رزمنده، بچه های طلبه، بچه های حزب اللهی و هیئتی ما را در خود منحل کرد.

فساد و انحراف سینما، شاید شش برابر نسبت به اول انقلاب بیشتر شده است و نیروهای مذهبی که وارد سینما شدند، برای سینما نتوانستند کاری بکنند.

سینما کافر است؛ الحاد ریشه سینماست، اومانیسم و ماتریالیسم و دنیاگرایی مبنای این سینمای موجود است.”

به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال زور زدن؛ حضرات سینماگر “سالم ” ارزشی تازه دارند میفهمند که زور بیخود میزنند و علاف تشریف دارند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!