دل نگران مجاهدین خلق

بنی آدم اعضای یک پیکرند؛

شمارش معکوس برای ٣٤٠٠ ساکن شهر (کمپ) اشرف در عراق آغاز شده؛ تا پایان امسال، یعنی کمتر از دو ماه دیگر، باید بروند، کجا، خدا میداند.

دیروز در در بغداد؛ هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق در کنار علی اکبر صالحی، هموطن و همتای خود که در ایران مستقر است دوباره بر عزم دولت عراق مبنی بر اخراج مجاهدین تا پایان امسال تأکید کرد.

در خاطرۀ مردم ایران مجاهدین سابقه خوبی ندارند و محتملاً سرنوشت شوم آنان مایۀ خوشحالی بسیاری نیز شده است.

در سی و سه سال حاکمیت حضرات اسلامیست؛ ایران و ایرانی عریان شدن روی پلید انتقام کِشی را دیده و میبیند. آنانی که ایرانی آباد و آزاد میخواهند میدانند که انتقام کشی در آن جایی ندارد، قانون و آن هم قانون وضع شده توسط نمایندگان منتخب مردم است که همه باید پاسخگوی آن باشند.

دل نگرانی برای عاقبت مجاهدین در اشرف؛ دل نگرانی برای سرنوشت ایران است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!