کارشناس نفت از کمپانی های نفتی و بهار عربی می گوید

گفتگوی شهره عاصمی با آقای ابن یوسف کارشناس نفت در تلویزیون ایران ما

گفتگوی شهره عاصمی با آقای ابن یوسف کارشناس نفت در تلویزیون ایران ما 2011- from Iran e Ma TV on Vimeo.

www.iranematv.com

www.glwiz.com ( iranema )

info@iranematv.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!