بحران بزرگ در بازار ارز ايران

سياست‌های تازه  به تعيين چهار نرخ (دولتي، فرعي، مسافرتی و آزاد) منتهی شد

رئيس اتاق بازرگانی از مخالفان جدی چند نرخی بودن ارز
در ايران است. روزنامه شرق به نقل از وی نوشته است: «چند نرخی بودن ارز
هزينه‌های بالاتری نسبت به فوايد آن دارد. اگر در رابطه با فساد حرفی به
ميان مي‌آيد، قسمت عمده‌ای از اين فساد تحت تاثير ارز چند نرخی صورت گرفته
است»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!