توقیف فیلم افغانی ‘مدرسه’؛ درباره زندگی مهاجران افغان در ایران

پخش فیلم افغانی به نام مدرسه در افغانستان ممنوع شده است. مدرسه، ساخته یکی از فیلم سازان افغان، داستان زندگی مهاجران افغان در ایران را به تصویر می کشد. اسد سکندر سازنده فیلم می گوید پخش مدرسه به درخواست مقام های ایرانی متوقف شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!