جهان اسلام تازه با بدعت های تاریخی آقای خمینی آشنا می شود!

 

 

راهی که خمینی سی سال پیش باز کرد آنچنان جسورانه
و پیامدهای آن نیز
چنان زیر و زبر کننده تمام ساختار حوزه‌های مذهبی ماست که موجب
شد نه تنها حوزه و روحانیان ما توان پذیرش آن را نداشته باشند،
بلکه حتی روشنفکران مذهبی ما نیز قادر به هضم آن نشوند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!