مردم کوبی اسلامی قرار است الگوی جهانی شود

تکرار تحلیل احمدی نژاد در مجلس از زبان علی خامنه ای و
توهماتی که در شناخت ماهیت سرمایه داری جهانی دارد را در این
جمله او و بویژه در باره تونس و مصر و لیبی بخوانید:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!