هنر آبروریزی

در آستانه ۱۳ آبان که اسلامیست­ها از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته و دیپلمات­ها را برای ۴۴۴ روز گروگان گرفتند؛ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر حرفهای بامزه ای زده، منجمله:

” در سیزدهم آبان سال ۵۸، فرزندان امام که همان جوانان انقلابی دانشجو بودند، با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران، امریکا را از ایران تبعید کردند.

آنها قصد دارند، شریف ترین عناصر مبارز جمهوری اسلامی ایران را متهم به تروریسم کنند در حالیکه امروز، تروریست بزر گ در دنیا، امریکا است. ما یکصد سند غیرقابل خدشه از نقش امریکا در هدایت ترورها و تروریست ها در ایران و منطقه داریم که با ارائه این صد سند، آبروی امریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را در افکار عمومی جهان، خواهیم برد.”

به عبارت دیگر؛ در مراسمی که برای “بزرگداشت” یک عمل تروریستی است، بجای پاسخ به دیگر در خاک آمریکا که شامل توطئۀ ترور سفیر عربستان نیز میشود؛ تهدید میکنند که ١٠۰ مدرک رو نکرده دارند که تروریست بودن آمریکا را ثابت میکند.

در علم منطق، به این میگویند استدلال اسلامیستی/تروریستی.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!