‘اسناد ارتباط آمریکا با تروریسم’ به تظاهرکنندگان تهرانی نشان داده شد

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپس در محل سخنرانی دو سند را به حاضران نشان داد و گفت: “در اینجا از پرونده ای که تمام آن اسناد متقن در باره اقدامات تروریستی دولت آمریکاست، دو سند را نشان می دهیم” و افزود “همیشه یک سئوال داشتیم که چه رابطه ای بین تروریست ها و دولت آمریکا وجود دارد که کسانی که آمریکا آنان را در فهرست تحریم ها قرار می دهد، هدف تروریست ها قرار می گیرند و چرا تروریست ها وظیفه خود می دانند این افراد را ترور کنند؟”

سعید جلیلی در پاسخ گفت که اسنادی وجود دارد که نشان می دهد آمریکا نه تنها افراد را برنامه ریزی و هدایت می کند، بلکه سند دیگری هم وجود دارد که نشان می دهد آمریکایی ها تلاش می کنند با هدایت و مدیریت تروریست ها و با پشتیبانی مالی، آنها را علیه تاسیسات و زیرساخت های یک ملت فعال کنند.

آقای جلیلی، که سرپرستی مذاکرات هسته ای ایران را هم برعهده دارد، در مورد اینگونه عملیات توضیح بیشتری نداد ام… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!