از خلبان شجاع بوئینگ 727 تقدیر شد

این اقدام كاپیتان شهبازی با انعكاس گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی مواجه شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!