صدایت

صدایت

پرکرده سکوتم

گرمایت

گرفته تار وپودم

نگاهت

دیده راز وجودم

واژه هایت

شده خورشید روزم

ناله هایت

سعی تزویر به عشقم

بوسه هایت

بانی راه عروجم

وعده هایت

حامی خشم و خروشم

سکوتت

میشود ندای سقوطم

اورنگ

Nov 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!