قصه پر غصه کارگران معادن

دبير اجرايی خانه کارگر کرمان با انتقاد از وضعيت کارگران معادن به خبرنگار پايگاه خبری تحليلی اعتدال ، گفت: قرار بود معادن کرمان ايمن سازی شود تا سوانح کارگری در معادن به حداقل ممکن کاهش يابد اما اکنون مشکلات کارگران معادن به قوت خود باقی است و خبری از ايمن سازی نشده است.

عباس کاربخش با اشاره به حوادثی که در معادن کرمان رخ داده و باعث کشته شدن بسياری از کارگران شاغل در معادن شده است گفت: در حال حاضر وضعيت کارگران در معادن بخش خصوصی به شدت نگران کننده است و هر لحظه امکان می رود که مانند چند مدت قبل در اثر يک سانحه کارگران دچار مشکل شوند.

وی با انتقاد از عملکرد معدن داران بخش خصوصی گفت: از آنجا که هدف بخش خصوصی کسب سود بيشتر است کارگران اين معادن به صورت قرارداد موقت مشغول به کار می شوند، بسياری از آنان بيمه نيستند و حتی بيمه حوادث کار که برای معادن يک امر طبيعی است در مورد اين کارگران رعايت نمی شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!