و عنکبوتی آمد: فحشا در جمهوری اسلامی

و عنکبوتی آمد
مستندی از مازیار بهاری در مورد قاتل عنکبوتی مشهد – سعید حنایی

——————————————

از زنان خيابانی چه خبر؟

البته «نسيم» يکی ديگر از دختران خيابانی است که نظر متفاوتی در اين باره دارد. او ليسانس حسابداری دارد اما به گفته خودش، از سال 83 تا 88 دنبال پيدا کردن يک کار آبرومندانه بوده اما چون پارتی نداشته دستش به جايی بند نشده است. نسيم می گويد که به اختيار خودش وارد تيم نشده بلکه او را با اجبار عضو تيم کرده اند. خود او می گويد:«برای خودم تنها کار می کردم و نزديک به 37، 38 زن و دختر ديگه رو هم می شناختم که تنهايی کار می کردن. اما يه شب، يه پژو 405 نگهداشت و يه قيمت خوب گفت. سوار شدم. وقتی رسيديم توی خونه، چهارتا قلچماق ريختن سرم… بعد هم گفتن از اين به بعد برای ما کار می کنی وگرنه زنده نميذاريمت».

* هر روز به زنان خيابانی افزوده می شود

نسيم حرف هايش را اينگونه ادامه می دهد:«پارسال(سال 89) که به زور وارد اين تيمم کردن، 30 نفر بوديم، امسال شديم 50 نفر».

از او می پرسيم که علت روی آوردن برخی زنان و دختران دور و اطرافش به هرزگی چيست، می گويد:«وقتی هيچ حمايتی از سوی دولت برای دختران و زنانی که نياز مالی دارن وجود نداره، بايد چه خاکی توی سرشون بريزن؟ يه دوستی دارم به اسم سارا که الان يکساله وارد تيم شده.

اين زن که شوهرش معتاده و 2 تا بچه داره، سه سال دنبال يه وام 5 ميليون تومنی بوده که يه کار توی خونه برای خودش دست و پا کنه ولی دستش به هيچ جا بند نمی شه. همه درها وقتی بسته باشه و آدم به نقطه بحران برسه، راهی جز خراب شدن براش نمی مونه. می مونه؟ »
نسيم می گويد:«تن فروشی اش را ما می کنيم اما بايد به فرشاد پورسانتش را بدهيم.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!