اسلام گریزی ایرانیان

پیشتر در چندین نوبت در مورد موقعیت اسلام در بین ایرانیان در پس تجربۀ حاکمیت اسلامیستها بر ایران و ایرانی، مطالبی تقدیم شده بود. از جمله در اینجا و اینجا و اینجا

اکنون با استفاده روزافزون و فراگیری واژه نوظهور “اسلام گریزی” و با استقبال انکار ناپذیر ایرانیان از دعوت مبلغین ادیان دیگر، خصوصاً مسیحیت، دو سئوال مطرح میگردد.

١- آیا بدلیل انزجار از دینی، هر دین، ایمان آوردن به آیینی دیگر، هر آیینی، ارزش معنوی/روحانی دارد. به عبارت دیگر از بغض معاویه و نه از حب علی نمیباشد؟

٢- آیا حُسن استفاده بعضی مبلغین ادیان دیگر از وضعیت اسفناک ایرانیان تحت ظلم بی امان سی و سه سالۀ اسلامیستها عمل نکوهیده­ای نمیباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!