حمله اتمی از خارج حمله احمدی نژاد از داخل

در واقع سنگ بنای آنچه امروز بعنوان خطر حمله اتمی به ایران مطرح است، با انتخابات سال 1384 و روی کار آوردن احمدی نژاد و تشکیل کابینه سپاهی گذاشته شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!