خدمت مقدس سربازی در حکومت آخوندی

ساعت دو نیمه شب، باران شدید و سرمای شبانه که ویژه حاشیه کویر است اتوبان تهران کاشان و دست شویی کنار اتوبان، کیلومترها دورتر از هر شهر و آبادی در حاشیه کویر
پوتین هایش را در آورده و زیر یک پتو در دستشویی کز کرده کاسه ای را جلوش گذاشته تا شاید هر نفر 100 تومان تنها 100 تومان درون آن بیندازد
سرباز است،بچه اردبیل، وقتی بهش مرخصی می دن به جای رفتن به اردبیل و دیدار خانواده به اینجا می آید تا در دستشویی کنار اتوبان کاسه ای بگذارد و از کسانی که از این دستشویی استفاده می کنند پولی بگیرد، می گوید روزها دوست دیگرم اینجا می آید و شبها من، چرا که برای گذران خرج سربازی نیازمند به پول هستند
لحظه ای فکر کردم دارمخواب می بینم اگر پوتین ها و لباس سربازی اش را نمی دیدم به سختی باور می کردم
صحنه های دلخراش زیادی را در زندگی از رنج این و آن دیده بودم اما نمی دانم چرا این یکی قلبم ر اهزار تکه کرد اون جور کز کردن زیر پتو در یک دستشویی در شب بارانی و سرد تمام غرورم را له کرد انگار خودم بودم
20 کیلومتری را شوک زده رانندگی کردم حتی پلک زدن برایم سخت شده بود ، دیدم نای رانندگی ندارم شانه ایم انقدر سنگین بود که تمام توانم را گرفته بود گوشه اتوبان و در جوار بیابان زیر باران ایستادم یک ساعتی مات و مبهوت فکر می کردم بی شک صحنه های دلخراش بسیاری دیدهام اما چرا این یکی تا این حد قلبم را شکست
یکساعتی زیر باران و در سکوت بیابان
و حرکت کردم اما حرکتی بسیار ارام انگار پر پروازم شکسته بود
آهسته آهسته و با کمترین سرعت در اتوبان می آمدم و به جادهچشم دوخته بودم و در دل آرزو می کردم
کاش این جاده به ابدیت می رفت

 بنیاد شهریاری هوتانی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!