دودوزه بازی ایرانیان

تعدادی از ایرانیان خارج از کشور که اکثر آنان وابسته به جناح “اصلاح طلب ” و بعضی از آنان در مقطعی کارگزار نظام پربرکت بوده اعلامیه­ای در ذمّ “رژیم ” و حملۀ نظامی به ایران صادر کرده­اند.

در این بیانیه از جمله آمده:

“ما با تهاجم نظامی به کشورمان ایران به هر مستمسک که باشد، از جمله بهانۀ نگرانی از ماجراجويی‌های نامسوولانۀ رژیم در فعاليت‌های هسته‌ای، مخالفیم.”

خداوند تبارک و تعالی بر منکر این بخش از بیانیه نسازد، ولیکن، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس.

در بین امضاء کنندگان این بیانیه نام شریف تنی چند از مدافعان نستوه برنامه غیر قانونی تسلیحات هسته­ای نظام پربرکت یا به زعم بیانیه ” ماجراجويی‌های نامسوولانۀ رژیم در فعاليت‌های هسته‌ای” که ایران و ایرانی را گرفتار احتمال حمله پیشگیرانه نظامی کرده به چشم میخورد.

آیا ایندست دودوزه بازی کمکی به نجات ایران و ایرانیان از مخمصه هسته­ای ساخته و پرداختۀ نظام پربرکت میکند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!