نسبیت و مطلق بودن مسایل اجتماعی و عشقی سکسی؟

نسبیت و مطلق بودن    دوستان عزیز ما مشګل های مهمتری داریم  نظیر کار برای جوانان  مکتب و خوراک سالم برای کودکان  پوهنتون و پوهنزی برای مردم و مسکن و ازدواج برای نسل جوان خود. سرمایه کشوری و ملی ما که عملا تلف کشت کشتار میشود باید صرف این نوع کارها شوند.  دین یا بی دین مشګل اساسی ما نیست بایست هرکس آزاد باشد و خودش تحقیق مطالعه کند و راه خودش را انتخاب نماید. مردم میتوانند قرآن کریم را بخوانند باترجمه و بهمند و اګر خواستند قبول کنند یا سایر مکتبهای اجتماعی و یا مذهبی و همه ما بایست به عقاید وباروهای درست یا نادرست هم احترام بګذاریم تا از چنګال استعمار و استحمار بین المللی و پادوهای ملی محلی شان آسوده شویم تا مادامی که ما باهم سر مسایل مذهبی اجتماعی در ستیز هستیم به وحدت واستقلال دست نخواهیم یافت. تنهاکاری که میکنیم آب ریختن به آسیاب دشمنان اقتصادی ما است. شرکتهای بیمه و سازنده مواد صنعتی و نظامی که بایست بازار داشته باشند و تنها از تفرقه و جهالت ما سو استفاده میکنند. وحدت در کثرت بایست هدف ما باشد. تمامی ادیان با زمان ومکان خود را نوعی مطابقت داده اند و مطلق نیستند و قابل تفسیر و عوض شدن. مثلا حضرت آدم و حضرت حوا که هر دو ساخته دست خالق توانا بودند هر دو لخت مادر زاد بودند و اینکار در آن ایام بد نبود ولی از لحاظ شریعت بعدی کاری زشت بوده است؟ 

 یا آنان به کودکان یا فرزندان خود اجازه دادند که با هم عمل جنسی کنند یعنی خواهران وبرادران باهم هم بستر جنسی شدند. و کودکانی جدید به دنیا آمدند.  با معیارهای کنونی همه اینکار زشت و حتی در شریعت حکم اعدام رامیتواند همراه داشته باشد. نه حضرت حوا حجاب داشت و نه سایر دختران وی. همه لخت مادرزاد بودند و باحتمال عشقباریهای هم را مشاهده میکردند؟ زیرا در آنوقت اتاق خواب جداګانه ای نبود و همه زیر سقف آسمان زندګی میکردند و باهم عشقبازی در جلوی مردان جوان و زنان جوان دیګر کنجکاو میکردند. اسپرم ها در میلیونها در بدن مردها ساخته میشد و بایست به داخل رحمهای خواهران خود آنها را فرو برند. تا نسل حضرت آدم و حوا ادامه پیدا کند. بدین ترتیب عملا بایست عشقبازی و ریختن اسپرم به داخل زهدانها در آن زمان عملا عملی مقدس میبوده زیرا این خداوند توانا بوده که آنان را آفریده بود و راه تولید مثل هم همان ریختن اسپرمهای مرد به داخل زن بود ولو اینکه این زنان خواهران یا دختران و یا مادران نسلهای بعدی بودند.  باحتمال هروقت مردی احساس ریختن اسپرمهایش را مینموده فورا اولین زنی راکه در کنارش بوده به زیر خود میکشیده است. نظیر اینکار هم اکنون در سرزمین های آفریقایی وجود دارد که عمل جنسی بسیار طبیعی و راحت است و زنان و مردان آنجا طوری تربیت شده اند که عمل جنسی برایشان مثل خوردن غذا است.   شما میدانیدکه عمل آمیزش در سایر کشورها دارای قید بندهایی است و می بایست همراه با مراسمی باشد.

حسادتهای جنسی و مشګل های ازدواج برای مردم فقیر و حتی طبقه متوسط کار ازدواج را بسیار پيچیده ومشګل کرده است  در بعضی از کشورها ازدواج کردن کاری بسیار دشوار و شاق است. حالا بحث اینکه کی راه درست میرود وکی راه اشتباه نیز بستګی به معیارهای مختلف افراد دارد. مثلا در دهکده هایی است که دروغ و ګول زدن خود نوعی هنر بشمار میرود و عملا مردان این قبیله ها به شیادی خود و دروغګویی و ګول زدن خود افتخار میکنند. دورویی تظاهر به مذهب  شیادی و جانماز آبکشی و تمامیت خواهی و خود خواهی و حتی دزدی ممکن است در جامعه ای بد نباشد مثل اینکه مثلا در بعضی کشورها دختران بایست باکره به خانه بخت بروند و در بسیاری از کشورهای دیګر اصلا مهم نیست؟   مشګل ما این است که ماراعلیه هم برای برنامه هایی که دارند میخواهند تحریک کنند تا برضد هم باشیم و وحدت در کثرت را دارا نباشیم.  من میګویم که من درست میګویم  و دیګران در خطا هستند. ازکجا معلوم  که این من نباشم که در راهی اشتباه افتاده ام.  تساهل و ګوش کردن به عقاید دیګران کاری است که ما بایست یاد بګیریم که انجام دهیم مرغ من یک پادارد کاری زننده است. و توهین مثلا سکولارها یا ضد دیندارها به دینداران بخصوص فرزانه و والا کاری نکوهیده است. احترام به باورهای دیګران و احترام به انسانیت باید مد نظر ماباشد. بت پرستی میګفت که شما به آسمان دست دراز میکنید و به هوا متوسل میشوید و ما به موجودی از سنګ و یا چوب نه به هوا؟  آفریقایی میګفت که شما برای خوردن از چنګګ فلزات استفاده میکنید و ما از دستهایی که خداوند با آنهمه زیبایی و هنر خلق کرده است.

عده ای زن تحصیکرده  زیبا  ورزشکار قوی و مدرن و باهنررا دوست دارد دیګری ممکن است ضعیفه ای بی هنر پوشیده در برقعه بی هنر تحصیل نکرده و عامی و حتی خنګ را ترجیح دهد؟  یکی ممکن است زن را به عنوان یک دوست یک مشاور یک همراه بخواهد و دیګری تنها برای دفع شهوت؟  و تنها به او به چشم نیاز جنسی نګاه کند. اګر ما با عقاید دیګران موافق نیستیم بایست آنرا با کمال دوستی و محبت ابراز داریم و دلایل منطقی خود را بګوییم نه با فحش بدګویی ناسزا و حتی کتک کاری و ظلم کشت کشتار؟  که در آنصورت آدمکهایی شده ایم که اربابان از ما کمال سو استفاده را خواهند کرد. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!