ایرانیان بَبو

هواداران نظام پربرکت و آندسته که دلبستگی خاصی به برنامۀ غیرقانونی تسلیحات هسته­ای و موشکهای دور برد آن دارند؛ بر “خود کفایی ” و “بومی بودن ” تکنولوژی و زیر ساختهای صنعت تولید آن سلاحهای ویرانگر که پس از خروج اسلامیستها برای ایران و ایرانی “به میراث میماند” تأکید میکنند.

در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای آمده:

” اسناد و اطلاعات آژانس حاکی از آن است که یک دانشمند شوروی سابق و نیز کارشناسان کره شمالی و پاکستانی برای سالها در این زمینه به ایران کمک کردند.”

به عبارت دیگر؛ بر اساس مدارک غیر قابل انکار منجمله اخبار هر از چندگاه دستگیری مأموران خرید نظام پربرکت در خارج؛ نرم افزار و ادوات هسته­ای و موشکها وارداتی و ادعای خود کفایی و بومی بودن با حقیقت سنخیت نداشته و تصوری غلط در ساده لوح و بعضاً بَبو فرض کردن قاطبۀ ایرانیان میباشد.

تحمیل هزینه کمر شکن مالی و عواقب وخیم زیست محیطی، تکنولوژی عقب افتادۀ روسی/کرۀ شمالی/پاکستانی و احتمال تحمیل جنگی دیگر بر ایران و ایرانی تنها دست آورد این ماجراجویی اسلامیستها برای بیمه کردن تداوم حاکمیت خودشان میباشد و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!