مرگ بر روسیه

با در نظر گرفتن جمیع اطلاعات و شواهد میشود ادعا کرد که اکثریت مردم ایران و سوریه خواهان تغییر رژیم های حاکم بر دو کشور هستند.

از وتو کردن قطعنامه سازمان ملل علیه حاکمیت سوری کُش سوریه توسط چین و روسیه تا حمایت نظامی و سیاسی از نظام پربرکت ایرانی کُش؛ خصومت این دو کشور را با مردم جان به لب رسیدۀ سوریه و ایران غیر قابل انکار میکند.

گنادی گاتیلف، معاون وزارت امورخارجۀ روسیه: هر گونه تحریم و مجازات جدید جامعۀ بین المللی علیه ایران به معنای وسیله ای برای تغییر رژیم در ایران و برای مسکو غیر قابل قبول خواهد بود.”

بیخود نبود که مردم هوشیار ایران دو سال پیش در پاسخ به شعار “مرگ بر اسرائیل” و “مرگ بر آمریکا” در تجمّعات گوناگون منجمله در روز “قدس” اسلامیستها، یکصدا میگفتند “مرگ بر روسیه”.

سوری های دلیر هم در ابراز تنفر نسبت به روسیه و چین و نظام پربرکت با مردم ایران هم آوا هستند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!