ریشه کنی تفرقه و جهل حسادت و تمامیت خواهی اصلهای اول کار ماست.

دوستان ګرامی با زدن حرفهای زشت و بعضا رکیک بهم و با خرد کردن هم و ایجاد تفرقه دشمنی ضدیت بیشتر ما به هیچ جا نخواهیم رسید. مشګل ما دیندار  بی دین و.. نیست مشګل ما تفرقه سهمګینی است که میان ما متاسفانه نهادینه کرده اند.  اسلام یک دین با پشتوانه عظیم علمی و فرهنګی است  در دامان اسلام پورسینا ها  مولوی بلخی ها رشد کرده و تولد یافته اند که دنیا به عظمت فکری علمی  اجتماعی آنان احترام میګذارد و در برابر آنان کمر خم میکنند. هیچ کتابی به عظمت زیبایی و پر باری مثنوی مولوی نیست. مارا اکنون ګروه ګروه کرده و برعلیه هم تحریک میکنند و تمامی این تفرقه ها و این دشمنی ها آبی است که به آسیابان دشمنان واقعی ما ریخته میشود. با ګفتن دین ندار کافر مرتد و با مسلمان ابله و بی شعور دردهای ما دوا نخواهد شد. دین اسلام دین حکمت و علم است.  اینرا حتی اروپاییان هم قبول دارند متاسفانه اکنون دین را آغشته به فساد  دورویی تظاهر  تعصب های غیرعلمی بیسوادی جهل تمامیت خواهی کرده اند .

 بیایید منصفانه مشګل ها را حل کنیم دشمن شماره یک ما جهل است مسلمانی که توانانی خواندن قرآن کریم را ندارد و خود را مسلمان می خواند در راه اشتباه افتاده است . اول بایست وی قران را با ترجمه کامل بخواند وبفهمد بعد ادعای دینداری کند که در غیر آن صورت یک مغرور بیسواد و یا یک جاهل آدمک است و بس که با فحش ناسزا میخواهد نادانی های خود را پنهان کند و چون منطق دلیل و سواد ندارد میخواهد با زور شمشیر و کشت کشتار دیګران را آماج حمله های خود کند که عملا به نفع غارتګران بین المللی و پادوهای محلی ملی آنان است.  پس راه اول ریشه کن کردن جهل خرافه و دانستن قرآن با ترجمه و درک کامل است. ما وقتی با کسی توافق فکری نداریم و یا اختلاف فکری داریم فورا خواهر و مادر او را وسط کشیده بارشان فحشها و ناسزاهای جنسی میکنیم. و آیا بدین ترتیب تمدن و علم خود را نشان داده ایم؟  رهبران فاسد کمونیست  کاپیتالیست وشیادان مذهبی خود فروخته به استعمار و استحمار بین المللی از همین اختلاف ها و نداشتن وحدت در کثرت ما سو  استفاده های کلان کرده و میکنند. خودتان ببینید که کی کشور زیبای مارا سوخته و مخروبه کرده است؟  خودما که با ګرفتن تفنګ و کلاشینګف و بمب و انتحاریګری  هم برادران و خواهران خود را کشتیم و هم کشورمان را ویرانه کردیم  تا دیګران بیایند و بسازند؟  فساد اداری رشوه خواری  خود سوزی خودکشی  تمامیت خواهی دزدی میلیارد دلاریها و کودکان خیابانی زنان بی سرپناه  نداشتن مکتب و پوهنتون شفا خانه و روغتون همه همراه با تعصب های کور و بی دانشی و جهل خمیرمایه مشګلهای ماست.

 باید با هم متحد بشویم وحدت در کثرت  نه وحدت در دیکتاتوری و بردګی؟  احترام به باورها  قومیت ها و زبانهای هم  ما اګر مذهبی هم هستید که همه فرزندان حضرت آدم و حوا هستیم که بچشم بیګانګی بهم ننګرید  که سراپرده وحدت عالم انسان در کثرت بلند شده  همه شما بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟ عشق دوستی محبت برادری برابری و دانش و عدل بایست مد نظر همه ما باشد. سعدی حافظ  عطار و سایرین راهها را نشان داده اند. از خواب غفلت بیدار شویم. 

 مونږ باید کوالای شی مخالفین تحمل کوو یا دویی ته همکاری کوو  متاسفانه زه باید ووایم چه مونږ اکثردیکتاتور یو او کوم کس زمونږ لکه فکر نه کوی مینه نه لرو. او هرکس دګر فکر کوی یا دګر اندیش دی مونږ دا یا دی احترام نه کوو او عزت نه کوو. مونږ نه کوالای شی چه هغه دلیل او تفکر اوریو او هغه زمان ضرورت ده چه مونږ ته توضیح کوی.  مونږ مایل نه یو هغه دلایل اوریو او هغه امکان ولرو.  مونږ کوشش کوو هغه خراب کوو او هغه نکته ضعفونه جک ووایو.  مونږ باید زده کوو چه زمونږ مخالفین او دوستان احترام کوو او دویی حق ولرو چه صحبت کوو و مونږ ته توضیحات ولری. 

مونږ باید تساهل لرو او تعصب نه لرو. هرڅوک زه ووایم صحیح نه دی. زه باید دیګران هم وخت کوم او دویی باید دویی فکرونه توضیح کوی. رضا شاه یو فقیر او بی کس ماشوم وه چه هیڅ کس نه لری . دی یوه خپلوان مشهور او ثروتمند نه لری. دی ښه کار کوی او ښه یوه سرتیر وه او دګروال او جنرال شو. وروسته هغه صدراعظم شو او بادشاه شو. دی ښه کارونه کوی. دی ایران ته دیر ښه کارونه کوی. اما ددی دښمنان هغه کارونه قبول نه لری او انصاف نه لری یواخی دی ته بد سخنان وایی. ددی زمن امام خمینی ته ووایی چه زه تاسو هرآزادی ورکوم یواخی زما کورونه او خپلوان بد سخنان مه وایی.  امام خمینی قبول نه کری او دښمنی هغه ته آغاز وکر. شاه د دی استا‌ذ یعنی آیت الله بروجردی برابر همکاری کوی او منصفانه تصیمونه کوی. تاسی قضاوت کوی اګر شاه او خمینی دوستانه باهم کارونه کوی زیاتی ښه نه وه؟ 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!