آمریکا میان تحریم های جدید یا حملۀ نظامی علیه ایران

کارشناسان آمریکایی معتقدند که دولت
آمریکا در نظر دارد که صادرات نفت خام ایران و همچنین بانک مرکزی این کشور
را هدف تحریم قرار دهد. اما، دولت آمریکا در عین حال نیک می داند که به
دلیل بحران مالی در اروپا و تاثیر چنین تصمیم هایی بر بازار جهانی نفت، به
سختی میتواند این تحریم ها را در صحنۀ بین المللی به اجرا بگذارد. به همین
خاطر برخی کارشناسان معتقدند که عدم اجرای کارآمد تحریم های جدید علیه
ایران در نهایت راه مداخلۀ نظامی را هموار می سازد.

کارشناسان آمریکایی معتقدند که به دلیل بحران مالی در اروپا اعمال مجازات
های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران احتمالاً با مشکل روبرو خواهد
شد و به همین خاطر دولت آمریکا ناگزیر است میان مداخلۀ نظامی و سیاست منزوی
کردن جمهوری اسلامی ایران یکی را برگزیند.
دولت های آمریکا و اروپا در نظر دارند که علاوه بر صادرات نفت خام ایران،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی را … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!