اسلام؛ آلت ظلم بر ایرانیان

پیش از همه؛ دین، هر دینی، تا زمانی که به زور وارد قلمرو زندگی اجتماعی نشود و بر مردم تحمیل نگردد، واجد احترام است و در غیر اینصورت همانند هر آلت ظلم شایسته و بایسته نقد و سرزنش. و دیگر آنکه، همه ادیان ابراهیمی یک سر منشأ دارند و بالطبع کم و بیش سر و ته یک کرباسند.

حالا؛ در سی و سه سال گذشته بنام دین اسلام بر مردم ایران ظلم بی امان شده نهضت ادامه دارد. عده­ای از اسلام گرایان عاقبت اندیش و اسلامیستها بر آنند که آنچه در ایران ساری و جاری بوده و هست کاری با دین اسلام ندارد و این دین پیام آور صلح و بشر دوستی است.

سئوال:

آیا در زمانیکه با استفاده از اسلام ظلم بی امان میکنند؛ قربانیان حق دارند در راسته دفاع از خود آلت ظلم را به نقد کشند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!