امپراتوری عثمانی و مشگل آن با ایران و دخالت سیاسی اروپا و ایجاد تفرقه

امپراتوری عثمانی کشوری مقتدر بود که با امپراتوری های اروپایی رقابت میکرد حتی از لحاظ نیروی انسانی و نظامی شاید بسیار برتر از آنان هم می بود. اروپاییها بسرعت سعی در ایجاد تفرقه در بین ارکان این امپراتوری افتادند و قومها و یا کشورهایی که در داخل این امپراتوری بودند به شورش و سرکشی راهنمایی نمودند. ترکان عثمانی و یا تورانیان بر اکثر کشورهای عرب مسلمان و کشورهای اروپای شرقی مسلط شده بودند و اګر وضع بهمان ترتیب پیش میرفت و مردم این کشورها بااتحاد خود به علوم جدید هم مسلط میشدند دیګر شاید اروپایی به معنای امروزی وجود نداشت. از طرف دیګر به ایران هم مساعدت میکردند که با ترکان درګیر شوند در صورتیکه ایران هم با ترکان هم نژاد و هم مذهب بود. کمک به توسعه مذهب شیعه شاید تنها برای تفرقه صورت ګرفته بود. 

بعد هم همانطوریکه میدانید اسمهای  اکثر کشورهای نامهایی جدید است مثل ترکیه  عراق پاکستان افغانستان و.. اینان نامهایی کاملا ساخته شده و جدید میباشند. اکنون هم بودجه های عظیمی صرف میشود که تفرقه اندازی کامل شود. سرمایه ګذاری روی نفرت از اسلام   خشم از اسلام توهین به اسلام از یک طرف و تحریک متعصبان از طرف دیګر تنها برای تفرقه و ایجاد شکاف صورت ګرفته است.  مبنای کلی همان مثل معروف  تفرقه بیانداز حکومت کن غارت کن آدمکشی کن و برده کن است. آنان نیروهای مارا به راه هرز هدایت میکنند دعوای بین شیعه و سنی  جنګهای سهمګینی که بین آنان اتفاق افتاد. 

 جنګ بین سایر مذهبهای اسلامی با هم  جنګ بین قومهای سرزمینهای ما. حتی توهین و تفرقه بین ساکنان شهر ها مثل رشتی های بی غیرت  اصفهانی های خسیس  ترکهای   کردها  لرهای  تهران های کله پاچه خور کله پز و هزاران توهین و شوخی و جوک که با برنامه ریزی های دقیق تولید نفرت خشونت جنګ های انتحاری کشت کشتارهای بیشمار. و اګر توجه کنید که سربازان بیګانه یا اروپایی و آمریکایی نیز از طبقه محروم فقیر و یا طبقه متوسط کشورهای آنان هستند که بود و نبودشان چنان اهمیتی برای آنان ندارند. آنان درکل می خواهند طبقه متوسط را از داخل و خارج از بین ببرند تا مشګلی در غارت هاو جنایات خود نداشته باشند. مشګل طبقه متوسط در کشورهایشان باعث شده که این طبقه را هم سپر بلا کنند.          اګر مسلمانان همه آنان به تعالیم دینی خوب خود عمل میکردند که ما اینهمه مشګلها نداشتیم. هم چنین اګر مسیحیان یهودیان بهاییان  کاپيتالیستها کمونیست ها و دیګران به آموزه های خوب خود وابسته بودند و به آنان کار میکردند باز مشګلها کمتر بود. مشګل در این است که همه این دینها و مکتبها دست مایه مشتی غارتګر ستمګر  شیاد و تمامیت خواه شده است و از آنان برعلیه خود ما مانند حربه سهمناک و سهمګین سو استفاده میکننډ نمونه اش شیخان عرب مثلا مسلمان هستند که در کاخهای طلای زندګی میکنند در حمامهای ساخته شده از عاج غسل جنابت میفرمایند  هواپیما یا آلوتکه خصوصی شخصی ساخته شده از تلا دارند و در ماشین های ساخته شده از تلای سفید رانندګی میفرمایند. دزدیهای میلیارده دلاری میکنند ولی دست دزد ګرسنه بینوایی را قطع میکنند و میګویند طبق شریعت اسلامی عمل فرموده اند. آنان از جهل عمومی سو استفاده میکنند و تنها قوانین را بدون در نظر ګرفتن شرایط و پیش پس آن و بدون دادګاه های منصفانه و با داشتن وکیلان مبرز و خوب تنها به یک شایعه قانون شرع را اجرا میکنند و از تفیسر آن توسط استادن بی نظر و غیر وابسته نیز خود داری میکنند همین طور هم شیادان و رهبران غارتګر کمونیست درست مثل همتایان کاپيتالیست خود به جمع زر زور ثروت مشغولند و مردم را در بی خبری و فقر فرهنګی و مادی نګه داشته اند. به امید اتحاد همه مردم دربند و غارت شده حتی در کشورهای غربی؟

       دوستان ګرامی با زدن حرفهای زشت و بعضا رکیک بهم و با خرد کردن هم و ایجاد تفرقه دشمنی ضدیت بیشتر ما به هیچ جا نخواهیم رسید. مشګل ما دیندار بی دین و.. نیست مشګل ما تفرقه سهمګینی است که میان ما متاسفانه نهادینه کرده اند. اسلام یک دین با پشتوانه عظیم علمی و فرهنګی است در دامان اسلام پورسینا ها مولوی بلخی ها رشد کرده و تولد یافته اند که دنیا به عظمت فکری علمی اجتماعی آنان احترام میګذارد و در برابر آنان کمر خم میکنند. هیچ کتابی به عظمت زیبایی و پر باری مثنوی مولوی نیست. مارا اکنون ګروه ګروه کرده و برعلیه هم تحریک میکنند و تمامی این تفرقه ها و این دشمنی ها آبی است که به آسیابان دشمنان واقعی ما ریخته میشود. با ګفتن دین ندار کافر مرتد و با مسلمان ابله و بی شعور دردهای ما دوا نخواهد شد. دین اسلام دین حکمت و علم است.اینرا حتی اروپاییان هم قبول دارند متاسفانه اکنون دین را آغشته به فساد دورویی تظاهر تعصب های غیرعلمی بیسوادی جهل تمامیت خواهی کرده اند . بیایید منصفانه مشګل ها را حل کنیم دشمن شماره یک ما جهل است مسلمانی که توانانی خواندن قرآن کریم را ندارد و خود را مسلمان می خواند در راه اشتباه افتاده است . اول بایست وی قران را با ترجمه کامل بخواند وبفهمد بعد ادعای دینداری کند که در غیر آن صورت یک مغرور بیسواد و یا یک جاهل آدمک است و بس که با فحش ناسزا میخواهد نادانی های خود را پنهان کند و چون منطق دلیل و سواد ندارد میخواهد با زور شمشیر و کشت کشتار دیګران را آماج حمله های خود کند که عملا به نفع غارتګران بین المللی و پادوهای محلی ملی آنان است. پس راه اول ریشه کن کردن جهل خرافه و دانستن قرآن با ترجمه و درک کامل است. ما وقتی با کسی توافق فکری نداریم و یا اختلاف فکری داریم فورا خواهر و مادر او را وسط کشیده بارشان فحشها و ناسزاهای جنسی میکنیم. و آیا بدین ترتیب تمدن و علم خود را نشان داده ایم؟ رهبران فاسد کمونیست کاپیتالیست وشیادان مذهبی خود فروخته به استعمار و استحمار بین المللی از همین اختلاف ها و نداشتن وحدت در کثرت ما سو استفاده های کلان کرده و میکنند. خودتان ببینید که کی کشور زیبای مارا سوخته و مخروبه کرده است؟ خودما که با ګرفتن تفنګ و کلاشینګف و بمب و انتحاریګری هم برادران و خواهران خود را کشتیم و هم کشورمان را ویرانه کردیم تا دیګران بیایند و بسازند؟

 فساد اداری رشوه خواری خود سوزی خودکشی تمامیت خواهی دزدی میلیارد دلاریها و کودکان خیابانی زنان بی سرپناه نداشتن مکتب و پوهنتون شفا خانه و روغتون همه همراه با تعصب های کور و بی دانشی و جهل خمیرمایه مشګلهای ماست. باید با هم متحد بشویم وحدت در کثرت نه وحدت در دیکتاتوری و بردګی؟ احترام به باورها قومیت ها و زبانهای هم ما اګر مذهبی هم هستید که همه فرزندان حضرت آدم و حوا هستیم که بچشم بیګانګی بهم ننګرید که سراپرده وحدت عالم انسان در کثرت بلند شده همه شما بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟

 عشق دوستی محبت برادری برابری و دانش و عدل بایست مد نظر همه ما باشد. سعدی حافظ عطار و سایرین راهها را نشان داده اند. از خواب غفلت بیدار شویم

.مونږ باید کوالای شی مخالفین تحمل کوو یا دویی ته همکاری کوومتاسفانه زه باید ووایم چه مونږ اکثردیکتاتور یو او کوم کس زمونږ لکه فکر نه کوی مینه نه لرو. او هرکس دګر فکر کوی یا دګر اندیش دی مونږ دا یا دی احترام نه کوو او عزت نه کوو. مونږ نه کوالای شی چه هغه دلیل او تفکر اوریو او هغه زمان ضرورت ده چه مونږ ته توضیح کوی. مونږ مایل نه یو هغه دلایل اوریو او هغه امکان ولرو. مونږ کوشش کوو هغه خراب کوو او هغه نکته ضعفونه جک ووایو. مونږ باید زده کوو چه زمونږ مخالفین او دوستان احترام کوو او دویی حق ولرو چه صحبت کوو و مونږ ته توضیحات ولری. مونږ باید تساهل لرو او تعصب نه لرو. هرڅوک زه ووایم صحیح نه دی. زه باید دیګران هم وخت کوم او دویی باید دویی فکرونه توضیح کوی. رضا شاه یو فقیر او بی کس ماشوم وه چه هیڅ کس نه لری . دی یوه خپلوان مشهور او ثروتمند نه لری. دی ښه کار کوی او ښه یوه سرتیر وه او دګروال او جنرال شو. وروسته هغه صدراعظم شو او بادشاه شو. دی ښه کارونه کوی. دی ایران ته دیر ښه کارونه کوی. اما ددی دښمنان هغه کارونه قبول نه لری او انصاف نه لری یواخی دی ته بد سخنان وایی. ددی زمن امام خمینی ته ووایی چه زه تاسو هرآزادی ورکوم یواخی زما کورونه او خپلوان بد سخنان مه وایی.امام خمینی قبول نه کری او دښمنی هغه ته آغاز وکر. شاه د دی استا‌ذ یعنی آیت الله بروجردی برابر همکاری کوی او منصفانه تصیمونه کوی. تاسی قضاوت کوی اګر شاه او خمینی دوستانه باهم کارونه کوی زیاتی ښه نه وه؟..

.اگر راست مىگوييد سورهاى مانند آن بياوريدبه عقیده ما مسلمین, قرآن سخن و وحی خداوند یکتاست.

 سخنی است که شنیدنش لرزه بر اندام می آورد. درون آدمی را نرم کرده و ذهن را متوجه ذکر خدا می کند. سخن خداوندی است که صاحب ملکوت آسمانها و زمين است و آگاه و دانا به ریز و درشت خلقت است. این است که ماقرآن را روشنگر و راهنما می دانیم و عقیده داریم که معجزه پیامبر است.از طرفی هر انسان غیر مسلمانی که بدون تعصب و غرض قرآن را بخواند بر نظم و آهنگ دلنواز آن اذعان دارد. این خود شاهدی بر اعجاز کلامی قرآن است چرا که قرآن وحی بر پیامبری بی سواد بوده است. ولی چنان آهنگ کلامی قرآن زیبا بوده و چنان معانی آن بر دل می نشسته که اعراب زمان پیابر را مسلمان کرده. اعرابی که خود سخنور بوده اند و شعرای بسیاری داشته اند در برابر نظم و آهنگ کلام خدا سر فرود آورده اند. از طرفی کفاری که تعصب چشمانشان را کور و گوشهایشان را سنگین کرده بود قرآن را نمی پذیرفتند. گاهی به پیامبر تهمت شاعری می زدند و گاهی قرآن را افسانه های پیشین می خواندند.برای اثبات بطلان ادعای کفار زمان پیامبر و همچنین کسانی که با تعصب و دیده کور به قرآن می نگرند ، خداوند آنها را به آوردن سوره ای مثل سوره های قرآن فرا می خواند. به این موضوع در پنج جای قرآن اشاره شده است:۱-

 سوره ۲ آیات ۲۳ و ۲۴و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كردهايم شك داريد پس اگر راست مىگوييد سورهاى مانند آن بياوريد و گواهان خود را غير خدا فرا خوانيد. پس اگر نكرديد و هرگز نمىتوانيد كرد از آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگها هستند و براى كافران آماده شده بپرهيزيد.۲- سوره ۱۷ آیه ۸۸بگو اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخى از آنها پشتيبان برخى [ديگر] باشند.۳- سوره ۱۱ آیات ۱۳ و ۱۴يا مىگويند اين [قرآن] را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مىگوييد ده سوره برساختهشده مانند آن بياوريد و غير از خدا هر كه را مىتوانيد فرا خوانيد. و اگر آنها دعوت شما را نپذيرفتند بدانيد با علم الهي نازل شده و هيچ معبودي جز او نيست آيا با اينحال تسليم ميشويد؟۴

سوره ۱۰ آیات ۳۸ و ۳۹يا مىگويند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مىگوييد سورهاى مانند آن بياوريد و هر كه را جز خدا مىتوانيد فرا خوانيد.بلكه چيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاويل آن برايشان نيامده است كسانى [هم] كه پيش از آنان بودند همين گونه [پيامبرانشان را] تكذيب كردند.Like · ·

 Unfollow Post · Yesterday at 8:58am via mobile.Ali Hekmat and 2 others like this..Sada Kaliwal aria chasham nadari maghna shoda ast22 hours ago · Like · 1.Eraj Ahmadi Esfandiar Aria

ایرانی کثیف بتو هیچ ربطی نداره اینجا مربوط به افغانها است نه سگ شو های ایرانیایران بزرگترین کشوراز نظر فساد اخلاقی در بین کشورها است دختر و زن پاک

اصلا پیدا نمیشود همه جنده هستند و همه معتادمعتادهای کثیف بروید اول خودتان را درست کنید باز اینجا خر واری عر عر کنیدSahameddin Ghiassi ایران نام یک

 منطقه جغرافیایی بنام فلات ایران است و نام هیچ قومی نیست بجز نام جغرافیایی و نام زبانهای ایرانی. توهین کردن و

 ناسزا ګفتن و فحاشی کردن کار انسانانی است که منطق و دلیل ندارند و برای خشنودی خود دست به فحشکاری میزنند. آدمک شدن قدرتهای بین المللی غارتګر هم چیزی تاره نیست و به جهل و بی خردی باز میګردد که متاسفانه کشورهای ما دچار آن شده اند. هدف اصلی ګروه ګروه کردن و برای از بین بردن وحدت در کثرت در کشورهای ماست. کشورهایی که مرزهای سیاسی آن ساخته شده دست استعمار و استحمار بین المللی است . جنګ بین با دین بی دین عرب عجم ترک کرد و… شیعه و سنی و غیره دست مایه غارتګران و شرکتهای عظیم بین المللی است . تنها با سلاح علم و دانش و پیشرفت و تساهل میتوان با آنان نبرد کرد. وګرنه بازیچه دست آنان خواهیم بود. عاقلان دانند؟

 

 

توجه به یک خبر عاجل
دولت اسرائیل اعلان کرد که به زوترین فرصت علیه ایران حمله خواهیم نمود وخاک ایران جز خاک اسرائیل خواهد شد
امریکا حمایت خود را اعلان کرد .
من که فکر کردم باید که حمله شود و ایران از نقشه دنیا نابود شود و خاک سیستان و خراسان باید به افغانستان سپرده شود

LikeUnlike · ·Follow PostUnfollow Post · Thursday at 3:09am via mobile

Sada Kaliwal likes this.

 • Sada Kaliwal Hmm mardom iran watan dost nistan dar 24 sat iran shekast mikhorad

  Thursday at 3:10am via mobile · LikeUnlike · 1Loading…

 • Eraj Ahmadi ههههههههههههههه به به خبر بسیار خوب امید روزیکه اسرائیل تمام زن های ایران را حامله کند و شاشه کند روی نسل ایران لعنت به ایرانیهای رزیل تمام بد بختی های این دنیا از طرف شماها است لعنت بشما کثیف های بی غیرت

   

 •  
 • غلط های املایی و انشایی فراوان در تازینامه (قرآن

  چگونه کتاب آسمانی تازیان، که بگفته محمد بن عبدالله، از سوی جهاندار جهان آفرین!؟! فرستاده شده، مملو از غلط و غلوط املایی و انشایی است

  با آن که گروهی از متفکران و مفسران قرآن در جامعه عرب، از جمله «ابراهیم نظام» صریحا و بدون پرده پوشی، اذعان می کنند، که لفظ، گویش، و جمله بندی قرآن دارای بیش از یکسد غلط دستوری و املایی است، از اینرو، نمی توان آنرا یک معجزه شمرد، اما، بسیاری از کسان، هنوز با تعصب و خشک اندیشی، حاضر به پذیرش این که قرآن، ساخته و پرورده ذهن محمد بن عبدالله، پیامبر اعراب است، نیستند.
  ابراهیم نظام می نویسد که قرآن نه تنها معجزه و کاملترین کتاب در فرهنگ و زبان عرب نیست، بلکه وی با صراحت هشدار می دهد که می توان نمونه های بهتر، کاملتر، و بدون عیب و نقص تری از آنچه در قرآن آمده نیز، نوشت و ارائه نمود. تمام دلیل و برهان غیر منطقی مخالفان «ابراهیم نظام» از جمله افرادی چون «عبدالقادر بغدادی» این است که ما کاری به غلطهای انشایی و املایی قرآن نداریم، همین که در خود قرآن آمده که : «اگر انس و جن جمع بشوند و بخواهند کتابی مانند قرآن بیاورند، قادر نخواهند بود»، دهان همه را می خواهند ببندند
  ترکیب های نامأنوس، و نارسا، و غیر زیادی، بهمراه کلمه های و جمله های ناقص و گاه ناقض و نیازمند تفسیر، واژه های بیگانه با فرهنگ عرب، و یا بکارگیری نادرست واژه های مؤنث و مذکر در قرآن، و همچنین ارجاع ضمایر نادرست به گوینده (الله)، گاه باعث دور افتادن معانی و بیربط بودن آنها، حکایت دارد. برای نمونه؛ در زبان عربی، واژه «یا ایهاالمدثر» نادرست است، و بایست «یا ایهاالمتدثر» باشد،و آشکار نیست که این اشتباه و غلط املایی و انشانی، از کجا ناشی شده است؟
  و یا در سوره دیگری واژه «ایهالمنزل» به صورت «ایهالمزمل» چاپ و نوشته شده است که دارای معنی بکلی جدا و بیربطی با جمله است
  در سوره «نساء» (زن) آیه 16 چنین آمده است:
  لکن راسخون فی العالم و المؤمنون.. والمقیمین الصلاة و المؤتون الزکاة… که عبارت «مقیمین الصلاة» بایستی همانند راسخون و والمؤمنون و المؤتون جمع بسته می شد، (ضمیر سوم شخص جمع و مذکر) اما بصورت جمع بسته مؤنث آورده شده است.
  در سوره «حجرات» (قلوه سنگ ها) آیه 9 آمده است:
  و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا….. و در این عبارت، چون فاعل جمله کلمه «طائفتان» است بر حسب دستور در زبان عربی فعل بایستی «اقتتلتتا» باشد تا با فاعل مطابقت بکند، اما می بینیم که فاعل، ضمیر سوم شخص جمع است اما فعل، سوم شخص مفرد…
  آیه 177 سوره «بقرة» (گوساله) آمده است:
  لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من آمن بالله و الیوم الآخر… یعنی خوبی و نیکی در این نیست که روزی به مشرق آورند یا مغرب، خوبی «کسی» است که ایمان بخدا و روز بازپسین آورد… همانگونه که می بینیم این جمله نیز ناقص است… درواقع الله باید اینگونه می گفت:…. خوبی روی آوردن به مشرق یا مغرب نیست، بلکه خوبی آنست که شخص به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد…
  در آیه 63 سوره «طة» آمده است
  ان هذان لساحران… در صورتی که اسم بعد از کلمه «آن» باید بصورت نصب باشد و «هذین» نوشته و خوانده شود نه «هذان»… تاریخ نویسان نوشته اند که «عثمان» و «عایشه» آنرا با «هذین» می خواندند ….
  در سوره «نور» آمده است:… لاتکرهو افتیاکم علی الغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحیات الدنیا و من یکزههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم… یعنی دختران خود را برای تحصیل مال و دارایی به زنا مجبور نکنید. کسی که آنها را مجبور کند پش از مجبور کردن آنها خداوند آمرزنده و بخشنده است…
  همان گونه که دیده می شود در اینجا یک غلط انشایی بزرگی بچشم می خورد: آیا خداوند به بزهکاران و آنهایی که دخترانشان را به زنا می فروشند، بخشنده و مهربان است و یا به دخترانی که به زنا فروخته شدند!؟ پر واضح است که منظور محمد، نهی یک کار زشت بوده است اما، چرا اگر قرآن کلام «خدا»ست و باید بی عیب و نقص باشد، چنین نادرستی فاحشی در آن دیده می شود؟
  همانطور که نوشتم، بیش از یکسد مورد نادرستی انشایی و املایی در قرآن دیده می شود و باید یادآوری کنم که نویسنده روشنفکر و متفکر بزرگ عرب «ابوالعلاء معری» با شهامت اعلام کرده بود که نوشته های او بمراتب زیباتر، روانتر، بی نقص تر و کاملتر از قرآن است….

  .گردآوری از کتاب 23 سال نوشته جانباخته جاوید، استاد فرزانه علی دشتی

  See More

  LikeUnlike · ·Follow PostUnfollow Post · about an hour ago near Trondheim, Norway

  Sayed Arshaad Sayedi

  انسان بیشرف تو به زبان مادری خود ګپ زدن را یاد نداری چطور قران را بررسی میکنی اګر مرد استی خو خود را بت نکن بیا ای ګز و این هم میدان که هر سوال تو لوده را جواب بدهیم و اګر جیره خور استی خو باز بګریز،در مقابل هر کماند خود چند پول میګیری دین را هم به اساس عقل نه بلکه به اساس پول انتخاب کردی اګر یک بتپرست برایت پول بیشتر بپردازد این دین را هم رها کرده به دین بتپرستی داخل میشوی تا حال از تو انسان کثیف ۶۵ سوال را پرسان کردیم یک سوال را هم جواب ندادی اګر مرد استی تمامش را جواب کن. See More

  17 minutes ago · LikeUnlike

 • Anvar Shahedi ‫سید جان ،بجای فحش و ناسزا گفتن کمی راجع به باور های تان تحقیق کن. حالا این پست من عیبش چه است ؟؟ خودت اگر به اسلام باور داری ،سعی کن باورت آگاهانه باشد ،نه کور کورانه .‬

 •  
 • Thursday
 •  

  Meet Iranian Singles

  Iranian Singles

  Recipient Of The Serena Shim Award

  Serena Shim Award
  Meet your Persian Love Today!
  Meet your Persian Love Today!