گناهانت

اولین گناهت

مانند دومین گناهت بود

چون سومین گناهت

که چهار گناه بعدی شدند

هفتمین گناهت از پرحرفی بود

هشتمین گناهت مسمومیت آورد

نهمین

دهمین

و یازدهمین گناهت

قابل بخشش نیستند

دوازدهمین گناهت را

هیچ کس نمی خواهد بداند

افشین بابازاده

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!