استاد لطفی: به جای نقد کارم به ریش و سبیل و موهای من گیر می‌دهند

«من موسیقیدان موقع بحرانم. چون در مواقع بحران همیشه حضور داشته‌ام. و اکنون نیز احساس می‌کنم که در ایران به حضورم احتیاج است.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!