این تهديدها هياهوي پيش از پذيرش ايران هسته اي است

بي بي سي در ارزيابي موقعيت
قدرت ايران نيز تصريح كرد: ايران كه طولاني ترين جنگ قرن بيستم را در مقابل
صدام در كارنامه خود دارد، به لحاظ جمعيت، ثروت و نيروي انساني يكي از
قطب هاي اصلي قدرت در خاورميانه است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!