تنفر

پنجره

در قاب خیس

شیفته گریه باران

تنفر

را نیست راهی

به دل خزان

کجا خورشید

کجا ناله

چرا جنگ با افسانه

سنگ

منتظر در زمین

به زلزله حیران

شعر

نشانی به عشق رها شده

ازتعصب نامردان

دنیا مات شده

ازبولهوسی گلایه

از پوچی کنایه

جمعه

میگذرد بیصدا آرام

دوباره میروند یاران

بی تفاوت

به درهای بسته درسکوت

پیش پای مردگان

اورنگ
Nov 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!