رژيم ايران از چه ميترسد؟

روشنگری.عکس زير به سوال فوق پاسخ ميدهد:دسترسی مردم به اطلاعات. ماموران رژيم در «نمايشگاه رسانه های ديجيتال» غرفه ای ترتيب داده اند که در آن «يوتيوب» رابه مثابه شيطان سنگسار ميکنند. يوتيوب و اينترنت سد دستگاه های امنيتی را ميشکند و حقايقی را که دولت ديکتاتوری ميکوشد پنهان کند به سرعت و به وسعت منتشر ميکند: از اختلاس سه هزار ميلياردی تا تجاوز و شکنجه در کهريزک تا قتل ندا در خيابان و ترانه در بازداشتگاه. و تازه اين يکی از خواص يوتيوب و اينترنت برای توانا کردن مردم در برابر دولت استبداد و فساد و سرکوب است. بنابراين طبيعی است يوتيوب به کابوس شب و روز رژيم و ماموران آن تبديل شده و آرزوی «سنگسار» و نابودی آن را به نمايش تبديل کنند. البته اگر طالبان های افغان ميتوانستند مجسمه های باميان را به توپ ببندند، سنگسار يوتيوب برای طالبان های ايران يک آرزوی محال است.

نمايش «سنگسار يوتيوب» علاوه بر نشان دادن وحشت رژيم از حقيقت و انتشا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!