پاسخ بی ربط یک آخوند در مورد حق زن در زندگی در اسلام

پاسخ یک آخوند درباره حدیث “غیرت زن کفر است و غیرت مرد عین ایمان” از امام علی و اینکه مرد حق دارد نسبت به زن غیرت داشته باشد اما این برای زن مجاز نیست و مرد میتواند چند زن داشته باشد

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!