گفتگوی بهنود مکری با علی عبدالرضایی


گفتگوی بهنود مکری با علی عبدالرضایی
      سه شنبه گذشته طی گفتگویی با تلویزیون صدای امریکا از ترجمه شعرهام و روند فعالیت های ادبی م گفتم که در یوتیوب توسط بهنود مکری منتشر شده است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!