انفجارحاکمیت از درون مهم تر از انفجار ملارد!

درکنار حوادث روزهای اخیر که در بالا به آن اشاره شد قرار بدهیم، چه نتیجه جز این بدست می آید که در داخل حکومت نظامی، بر سر آینده و حفظ موقعیت تسویه حساب ها و پاکسازی ها شروع شده است؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!