این سه چیز

مرده یا زنده، این سه چیز همواره با من است:

یک دونگ، از شش هزار دونگ مِلکِ آفتاب

یک قطعه از آسمان نیلگون

یک باغ، گرچه بی‌ برگ، پر خار و خس

آری، این سه چیز تا ابد من را بس!

با این سه چیز، یکصد هزار سال بعد

من همچنان زنده‌ام شاد و سرفَراز، بیدار و پُراُمید

میزنم شاید به لحافِ چهل – تکهٔ افق

وصله‌ای به بلندای عمرِ خود

و اگر جستید و نایافتید مرا

زیر برگها

زیر انبوهی از یاد و خاطره مدفون شده ام

در عطش بی‌ سرانجام زندگی‌‌ها

و مرگ ها

پاییز نود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!